Pedagog

PEDAGOG SZKOLNY (specjalizacja dodatkowa: Terapia pedagogiczna):
Mgr Hanna Malak

GODZINY PRACY:

PONIEDZIAŁEK 12.40 – 13.25
ŚRODA 8.55 – 9.40 ( zajęcia z dziećmi)
CZWARTEK 9.50 -10.35
10.55- 11.40
11.50 – 12.35
PIĄTEK 9.50 -10.35 (zajęcia z dziećmi )
10.55- 11.40 (zajęcia z dziećmi )
11.50 – 13.00 (zajęcia z dziećmi )

Gabinet pedagoga szkolnego – sala nr 15

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

GŁÓWNYM CELEM PRACY PEDAGOGA jest tworzenie sprzyjających dla konstruktywnego rozwoju dzieci i młodzieży warunków opiekuńczo – wychowawczych oraz usuwanie luk lub łagodzenie przeszkód w prawidłowym przebiegu rozwoju i socjalizacji.
Dokumentem określającym zakres działań pedagoga szkolnego jest Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, które mówi, że do zadań pedagoga należy:
• Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
• Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
• Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
• Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
• Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
• Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują takie działania jak:
• Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
• Współpraca z wychowawcami,
• Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
• Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
• Rozpoznanie potrzeb i zapewnieni pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
• Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych, promujących zdrowy styl życia
• Opieka indywidualna nad uczniami, którzy wymagają wsparcia, w tym nad dzieckiem uzdolnionym(sportowo, artystycznie, matematycznie itp.)
• Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, psychologicznej czy terapeutycznej,
• Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem.