Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolajastrzebiec.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wymagania, które nie zostały spełnione: zawijanie tekstu – treść zawartości strony pomniejszona do szerokości 320 px  i wysokości 256 px nie jest możliwa bez przesuwania poziomo i pionowo.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: data sporządzenia – 2021-02-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Sieracka, sekretariat@szkolajastrzebiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 662254599. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przepraszamy, nie można było osadzić tego elementu.
Spróbuj ponownie Zamień na odnośnik

Dostępność architektoniczna

ul. Jastrzębiec 17
89-410 Jastrzębiec

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do szkoły można wejść z dwóch stron: po schodach lub pochylni podjazd dla osób niepełnosprawnych od strony boiska i drugie wejście po schodach od strony parkingu. Pracownicy szkoły, goście oraz inni korzystający z usług szkoły korzystają z obydwu wejść do budynku. Uczniowie, wchodzą wejściem od strony boiska.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

W głównym budynku szkoły istnieje jedna kondygnacja dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia w części szkoły (sale lekcyjne, toaleta, szatnia) są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przez korytarz osoba poruszająca się na wózku może swobodnie dotrzeć do sekretariatu szkoły.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Jedno z wejść do szkoły wyposażone jest dodatkowo w pochylnię z kostki brukowej. Poza tym placówka nie dysponuje platformami, pętlami indukcyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.