Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Jastrzębcu

CEL PROCEDURY

Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 na terenie szkoły.

1. PRACOWNICY SZKOŁY

Wszyscy pracownicy zgłaszają się do pracy wejściem głównym i dezynfekują ręce, dokonują pomiaru temperatury.

2. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI:

1) Pracownik przychodzi do Szkoły w maseczce lub przyłbicy, po wejściu do sali może zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

2) Nauczyciel w razie zaobserwowania złego samopoczucia u ucznia mierzy mu temperaturę.

3) Pracuje według ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze, konsultacje z uczniami.

4) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

5) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny z uwzględnieniem warunków lokalowych szkoły.

6) Co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

7) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami.

8) Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw, boiska szkolnego oraz innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

9) Z placu zabaw korzystają tylko uczniowie z klas O-III.

10) Przy sprzyjającej pogodzie nauczyciel po skończonej lekcji lub innych zajęciach wyprowadza uczniów na boisko szkolne.

11) W przypadku złych warunków atmosferycznych uczniowie pozostają w swoich klasach, nie przemieszczają się miedzy salami lekcyjnymi.

12) Uczniowie wychodzą na boisko w ustalonych odstępach

13) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby dokładnie zdezynfekowali ręce, zachowując bezpieczny dystans.

14) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

15) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia dyrektora szkoły i pozostaje w domu.

16) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.

3. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie szkoły zamieszczonymi na stronie szkoły.

2) Rodzic /opiekun prawny ma obowiązek zmierzyć dziecku temperaturę przed wyjściem do szkoły.

3) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.

4) Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.

5) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

6) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

7) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.

8) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników Szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 1,5 metra.

9) Rodzice i opiekunowie prawni są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły.

10) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.

11) Rodzic może zaopatrzyć dziecko w dodatkowe środki do dezynfekcji osobistej.

4. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:

1) Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.

2) Uczeń przychodzi do szkoły w maseczce lub przyłbicy .

3) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m od innych osób, przed wejściem do budynku szkolnego dezynfekuje ręce.

4) Udaje się do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.

5) Uczeń przed każdą lekcją dezynfekuje ręce.

6) W przestrzeniach wspólnych np. korytarz uczniowie zakładają maseczki lub przyłbice.

7) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

8) W sali lekcyjnej uczeń nie musi nosić maseczki. Uczeń pozostaje w bezpiecznej odległości od innych uczniów oraz nauczyciela z uwzględnieniem warunków lokalowych szkoły.

9) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.

10) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi na zajęcia.

11) Jeżeli uczeń podczas pobytu w szkole zgłosi złe samopoczucie, dokonuje się pomiaru temperatury. W przypadku jej podwyższenia uczeń zostaje umieszczony w izolatorium i zawiadamiani są jego rodzice/opiekunowie prawni. Załącznik nr 1.

12) Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły w izolatce lub na zewnątrz szkoły w bezpiecznej odległości 2 m od pozostałych osób.

13) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń nie może korzystać z zajęć w szkole.

14) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem nauczyciel postępuje według procedury.

5.ZASADY DOWOZU UCZNIÓW DO SZKÓŁ OD 1 WRZEŚNIA 2020 r. WSYTUACJI ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO – załącznik nr 2.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM

1) Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, maskę i rękawiczki zostaje odizolowane do wyznaczonego pomieszczenia, pełniącego funkcję izolatki.

2) Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.

3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.

6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki.

7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.

8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.